Liang Research Group
Lab for Printed and Wearable Electronics

nature communication

2021-09-09

Nature Communication,2021,12,1046.

Rongtan Li, Xiaoyan Xu, Beien Zhu, Xiaoyan Li, Yanxiao Ning, Rentan Mu, Pengfei Du,Mengwei Li, Huike Wang, Jiajie Liang, Yongsheng Chen, Yi Gao, Bing Yang, Qiang Fu, Xinhe Bao.

In situ identification of the metallic state of Ag nanoclusters in oxidative dispersion.

Doi: 10.1038/s41467-021-21552-2