Liang Research Group
Lab for Printed and Wearable Electronics

Nature Communication

2022-03-02

Nature Communication,2022,13,1119.

Xinlei Shi, Xiangqian Fan, Yinbo Zhu,Y Liu, Peiqi Wu, Renhui Jiang, Bao Wu, Hengan Wu, He Zheng, Jianbo Wang, Xinyi Ji, Yongsheng Chen*, Jiajie Liang*.

Pushing detectability and sensitivity for subtle force to new limits with shrinkable nanochannel structured aerogel.

Doi: 10.1038/s41467-022-28760-4