Liang Research Group
Lab for Printed and Wearable Electronics

Matter

2022-03-19

Matter,2022,5,1-16.

Xinlei Shi, Yinbo Zhu, Xiangqian Fan, Heng-an Wu, Peiqi Wu,, Xinyi Ji, Yongsheng Chen and Jiajie Liang*.

An auxetic cellular structure as a unniversal design for enhanced piezoresistive sensitivity.

Doi: 10.1016/j.matt.2022.02.022

Free Share Link: https://authors.elsevier.com/a/1emA39Cyxc-CQm