Liang Research Group
Lab for Printed and Wearable Electronics

Nano Letters

2022-04-30

Nano Letters,2022,22 (9), 3784-3792.

Y Liu, Xin Xu, Yu Wei, Meng Gao, Zhengjian Zhang, Chuangling Si, Hongpeng Li, Xinyi Ji*, Jiajie Liang*.

Tailoring Silver Nanowire Nanocomppsite Interfaces to Achieve Superior Stretchability Durability and Stability in Transparent Conductors.

Doi: 10.1021/acs.nanolett.2c00876