Liang Research Group
Lab for Printed and Wearable Electronics

Nano Letters

2022-05-24

Nano Letters,2022,22(11),4459-4467.

Jinhua Wu, Xiangqian Fan, Xue Liu,  Xinyi Ji*, Xinlei Shi, Wenbin Wu, Zhao Yue, Jiajie Liang*.

Highly Sensitive Temperature-Pressure Bimodal Aerogel with Stimulus Discriminability for Human Physiological Monitoring.

Doi: 10.1021/acs.nanolett.2c01145