Liang Research Group
Lab for Printed and Wearable Electronics

Xiaoqian Mi(米晓茜)

2022-09-06

Xiaoqian Mi(米晓茜)

She joined Liang Lab in september 2022.